Актуално / Общо събрание 2015


 На 16.03.2015 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2014 г.

            2. Отчет на контролната комисия за същия период.  

            3. Приемане на бюджета на Дружеството за 2015 г. и определяне размера на членския внос за 2016 г.

     Председател на събранието бе председателят на ТД г-н Жельо Желев. Той поздрави делегатите и гостите и изнесе доклада за дейността на сдружението през отчетния период. 

     Гост на събранието бе кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова, която поздрави туристите и пожела още повече успехи в бъдещата дейност.

          По втора точка докладва г-жа Валентина Узунова – председател на контролната комисия към ТД.

     Общото събрание взе следните решения:

  1. Прие отчета на ръководството за дейността на дружеството с направените допълнения за периода март 2014 до март 2015.
  2. Прие отчета на контролната комисия за същия период.
  3. Прие бюджета на дружеството за 2015 година и определи размера на членския внос към ТД за 2016 година. Членският внос за ТД „Орлово гнездо” остана: 2 лв за учащи, 4 лв за пенсионери, 6 лв за работещи.

     Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.10 часа.