Актуално / общо събрание 2016


На 21.03.2016 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2015 г.

2. Отчет на контролната комисия за същия период. 

3. Попълване състава на УС. 

4. Приемане на бюджета на Дружеството за 2016 г. и определяне размера на членския внос за 2017 г.

Председател на събранието бе председателят на ТД г-н Жельо Желев. Той поздрави делегатите и гостите и изнесе доклада за дейността на сдружението през отчетния период. 

     Общото събрание взе следните решения:

  1. Прие отчета на ръководството за дейността на дружеството с направените допълнения за периода март 2015 до март 2016.
  2. Прие отчета на контролната комисия за същия период.
  3. Избра за нов член на Управителният съвет на ТД "Орлово гнездо"  - г-ца Тошка Тенева.
  4. Прие бюджета на дружеството за 2016 година и определи размера на членския внос към ТД за 2017 година. Членският внос за ТД „Орлово гнездо” остана: 2 лв за учащи, 4 лв за пенсионери, 6 лв за работещи.

     Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.10 часа.