Решения / УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 30.10.2018


На 30.10.2018г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред:

1. Кратък доклад за дейността от последния УС.

2. Доклад по изпълнението на бюджета на Дружеството за първите девет месеца от годината.

3. Обсъждане и решение по доклада от комисията по проверка на голямата хижа.

4. Обсъждане цялостната работа малка хижа Бузлуджа.

5. Обсъждане и решение за коледно тържество на Дружеството.

6. Разни:

                -  Обсъждане и решение по входящо писмо от пещерен клуб „Казанлък“

 

Управителният съвет взе следните решения:

По първа точка:

1. Да се довърши таблото с ръководителите на ТД в срок до 20.11.2018г.

2. Да се довърши преместването на склада в град Крън в срок до 15.11.2018г., до 30.11.2018 г. с писмо да бъде уведомена Община Казанлък за освобождаването на къщата в Казанлък до края на годината.

3. Да се закупят рафтове и витрини за офиса на Дружеството, за да се поставят наградите на ТД през годините. Срок до 31.12.2018г.

4. Да се закупи балатум за стаи 1 и 3 на хижа Малака Бузлуджа в срок до 15.12.2018г.

Отговорник за изпълнението на решенията - г-ца Тошка Тенева.

По втора точка: Приема сведението за приходите и разходите за деветте месеца на годината.

По трета точка: Задължава ръководството на Дружеството да изпрати писмо до Наемателя като го уведоми за резултатите от проверката и съгласно чл.5.1 от Договора за наем да изпълни посочените в писмото предписания.

По четвърта точка:

1. Да се връчи предизвестие за прекратяване на  трудовия договор на Екатерина Стойнова считано от 30.11.2018г. 

2. Задължава ръководството да пусне обява и в срок до един месец да представи пред УС кандидатурите за избор на нов хижар на хижа Малка Бузлуджа.

По пета точка: Относно коледното тържество, което ще се състои на 20.12.2018г. в ресторант „Зорница“,  УС упълномощава ръководството на Дружеството да закупи награди и да осигури озвучаване за тържеството в рамките на целевия бюджет.

По шеста точка: Ръководството на Дружеството да уточни с пещерния клуб за кога, колко нощувки и колко човека става въпрос и ако има нужда да се вземе ново решение.