Решения / Управителен съвет 14.03.2019


На 14.03.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

1. Приемане на план сценарии за провеждането на Общото събрание

2. Приемане материалите за Общото събрание на Дружеството на 25.03.2019г., доклад, бюджет и други.

3. Обсъждане и решение за участие на ТД „Орлово гнездо“ в проект на ММС.

4. Разни :

а/ Обсъждане и решение по подписването на разходните документи на председателят на ТД „Орлово гнездо“, г-н Жельо Желев.

б/ Обсъждане и решение за депозитите на малка хижа Бузлуджа.

Управителният съвет взе следните решения:

по първа точкаПриема план сценария за провеждане на Общото събрание на ТД „Орлово гнездо“ за 2019 година – Приложение 1.

по втора точка: Приема отчетния доклад на Дружеството за периода – Приложение 2 и бюджета на организацията за 2019 година – Приложение 3.

по трета точка: Упълномощава председателят на ТД „Орлово гнездо“ да изготви и подаде необходимите документи за участие в проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2019 година.

по четвърта точка: 

А/: Упълномощава Атанас Борисов Балкански, член на УС на ТД „Орлово гнездо“, да подписва всички разходни документи на председателят на Дружеството, включително граждански договори, участие в управление на проекти и др.

Б/: Отлага решението по тази точка за следващо заседание на УС.