Решения / РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2019 г.


На 25.03.2019 година от 17.35 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД „Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2018 г.

2. Отчет на контролната комисия за същия период.

3. Попълване състава на УС.

4. Избор на делегат за извънреден конгрес на БТС.

5. Приемане на отчета и бюджета на Сдружението за 2018 г. и 2019 г., и определяне размера на членския внос за 2020 г.

За председател на събранието беше избран г-н Жельо Желев. Общото събрание взе следните решения:

1. Прие Отчета за дейността на ТД “Орлово гнездо” за периода 26.03.2018 - 25.03.2019 г..

2. Прие Отчета на Контролната комисия на ТД “Орлово гнездо” за периода.

3. Освободи г-н Владимир Русев Русев като член на УС на ТД „Орлово гнездо“. Избра г-н Тончо Иванов Нейчев за член на УС на ТД „Орлово гнездо“ до края на мандата. 

4. Избра за делегат на предстоящия извънредния конгрес на БТС, г-н Жельо Желев. Избра за заместващ делегат на предстоящия извънредния конгрес на БТС г-н Атанас Балкански.

5. Прие финансовия отчет на ТД „Орлово гнездо“ за 2018 г., прие проекто бюджета на Дружеството за 2019 г. и запазва размера на членския внос за 2020 г., за учащи и пенсионери – 5,00 лева, за работещи – 10,00 лева.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.25 часа.