Актуално / общо събрание 2017


На 20.03.2017 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” за изминалия петгодишен период 20.03.2017 - 20.03.2017 г.

2. Отчет на контролната комисия за същия период. 

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

4. Избор на ръководство на Дружеството - Председател, Управителен съвет, Контролна комисия.

5. Избор на делегат за конгреса на БТС. 

6. Приемане на бюджета на Дружеството за 2017 г. и определяне размера на членския внос за 2018 г.

Председател на събранието бе Антоний Бозуков. Общото събрание взе следните решения:

  1. Прие отчета на ръководството за дейността на дружеството с направените допълнения за периода март 2012 до март 2017.
  2. Прие отчета на контролната комисия за същия период.
  3. Прие промени на Устава на Дружеството.
  4. Избра за председател на Дружеството и председател на УС - г-н Жельо Желев. Избра за членове на УС: Атанас Балкански, Валентин Узунов, Владимир Русев, Георги Владев, Димитър Димитров, Маргарита Михова, Тодор Пашов, Христо Марков. Избра за членове на контролната комисия: Антоний Бозуков, Мариян Ненков, Христина Банова, Анатоли Джурмански, Пени Чавдарова.
  5. Избра за делегат на конгреса на БТС - г-н Жельо Желев..
  6. Прие бюджета на дружеството за 2017 година и определи размера на членския внос към ТД за 2018 година. Членският внос за ТД „Орлово гнездо” за 2018 г. става: 5 лв за учащи и пенсионери, и 10 лв за работещи.

     Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 20.10 часа.