Решения / Решения от общо отчетно изборно събрание проведено на 26.03.2018г.


На 26.03.2018 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД „Орлово гнездо” за изминалия отчетен период 20.03.2017 - 26.03.2018 г.

2. Отчет на контролната комисия за същия период. 

3. Попълване състава на Управителния съвет.

4. Приемане на бюджета на Дружеството за 2018 г. и определяне размера на членския внос за 2019 г.

За председател на събранието беше избран г-н Жельо Желев. Общото събрание взе следните решения:

  1. Прие отчета на ръководството за дейността на дружеството с направените допълнения за периода 20.03.2017 – 26.03.2018.
  2. Прие отчета на контролната комисия за същия период.
  3. Освободи г-н Димитър Димитров като член на УС по негова молба. Избра за член на УС, до края на мандата г-н Георги Жеков Кемалов.
  4. Прие бюджета на дружеството за 2018 година и определи размера на членския внос към ТД за 2019 година. Членският внос за ТД „Орлово гнездо” за 2019 г. остава: 5 лева за учащи и пенсионери, и 10 лева за работещи.

     Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.20 часа.