Решения / Управителен съвет 24.04.2018


На 24.04.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

        1. Кратък доклад за дейноста от последния УС.

        2. Обсъждане и решение за свикване на извънредно общо събрание за решаване на

            важни проблеми съгласно чл.31, алинея 11 от устава на Сдружението.

  1. Избиране на комисия за проверка стопанисването на Голяма хижа Бузлуджа, съгласно чл.4.3 от договора за наем.
  2. Разни :

              а/ приемане на нови членове

              б/ разглеждане писмо на пещерен клуб

                     в/ решения за отбелязване годишнината на Дружеството

Управителния съвет взе следните решения:

по точка 2: На 28.05.2018г.(понеделник) от 17:30ч. в камерната зала на ДК „Арсенал“ да се проведе извънредно общо събрание на СНЦ „ТД Орлово гнездо“ при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност, 100 % собственост на СНЦ - „ТД Орлово гнездо“.
  2. Обсъждане и вземане на решение съгласно чл. 31 от устава на Сдружението.

по точка 3: 

  1. Избира комисия, която да извърши проверка на хижа Голяма Бузлуджа, съгласно чл. 4.3 от договора за наем в състав:

        Христо Марков- председател

        Антоний Бозуков- член

        Кръстьо Петков- член

        Димитър Димитров- член

        Тошка Тенева – член

  1. При необходимост, поради отсъствие на някой от комисията, избира за заместник членове: Христина Банова и Валентин Спасов.
  2. Проверката да се извърши до края на месец май 2018 година, като Наемателят да бъде уведомен за това до края на месец април.

по точка 4: а/ Приема новите членове на Дружеството по приложен списък – Приложение 1.

б/ До 27.04.18г ръководството да изпрати уведомително писмо до Община Казанлък за провеждане на състезание за бързо преминаване по вертикални пасажи.

в/ Отбелязването на 116 години от основаването на ТД „Орлово гнездо“ да се осъществи на хижа Малка Бузлуджа на 12.05.2018 година от 12.00 часа. Отговорник по организацията – Тошка Тенева.