Решения / Управителен съвет 04.06.2018


На 04.06.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на структура и щатен състав на ТД „Орлово гнездо“.

        2. Избор на секретар на ТД „Орлово гнездо“

Управителния съвет взе следните решения:

по точка 1: Структурата и щатното разписание се запазват, а работните заплати остават в рамките приети през миналата година.

по точка 2: Избира за Секретар на ТД „Орлово гнездо“ – г-ца Тошка Колчева Тенева.