Решения / Управителен съвет 23.07.2018


На 23.07.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

  1. Кратък доклад за дейността от последния УС.
  2. Доклад по изпълнението на бюджета на Дружеството за първите шест месеца от годината.
  3. Обсъждане и решение по доклада от комисията по проверка на голямата хижа.
  4. Обсъждане и решение за ремонтните дейности по материалната база на Дружеството до края на 2018 година.
  5. Обсъждане работата на кухнята на малката хижа.
  6. Разни:
  • Обсъждане и решение по входящо писмо от пещерен клуб Казанлък.

Управителния съвет взе следните решения:

по точка 3: УС приема представения доклад като междинен и задължава комисията до 15 септември 2018г. да финализира проверката и да представи финален доклад.

по точка 4: Задължава ръководството в рамките на бюджета да организира и осъществи ремонтните дейности по материалната база на Сдружението. Срок – до края на годината, отговорник – Тошка Тенева.

по точка 5: Задължава ръководството до 31.08.2018 да проведе финални разговори с персонала на хижата за работата на барчето и кухнята и в срок до 15.09.2018 да предложи решение на проблема.

по точка 6: Да се отпуснат необходимите средства за курса по пещерно спасяване на члена на ТД „Орлово гнездо“ г-н Кемал Айдън Рамадан. Допълнителни средства на клуба няма да се отпускат.