Решения / Управителен съвет 10.12.2018


На 10.12.2018г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред:

1.     Кратък доклад за дейността от последния УС.

2.     Обсъждане указания за провеждане на годишните отчетни събрания на клубовете към Дружеството.

3.     Обсъждане дейността на малка хижа Бузлуджа.

4.     Разни:

        а/ приемане на нови членове

Управителния сувет взе следните решения:

по втора точка: приема указанията за провеждане на годишните отчетни събрания на клубовете към Дружеството(Приложение 2).

по трета точка: Избира Владимир Русев Русев да постъпи на работа на малка хижа Бузлуджа на минимална работна заплата с право на годишен бомус при преизпълнение на планираните нощувки за годината. Упълномощава ръководството да подпише договор за наем за ползването на кухнята на малка хижа Бузлуджа с фирмата на г-н Русев.

по четвърта точка: приема новите членове на Дружеството по приложения списък(Приложение 3).