Решения / Управителен съвет 21.01.2019


На 21.01.2019г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред:

1.     Кратък доклад за дейността от последния УС.

2.     Обсъждане на работен и календарен план на Дружеството за 2019 г.

3.     Обсъждане и решение по писмо на Наемателя на новата хижа.

4.     Разни:

        а/ обсъждане предложение за бракуване на инвентар на хижа Бузлуджа

        б/ Обсъждане цените за нощувки на хижа Бузлуджа – стара.

Управителният съвет взе следните решения:

по втора точка: приемането на работния и календарния план за 2019 година да стане на следващо заседание на УС.

по трета точка: Наемната цена на голяма хижа Бузлуджа остава без промяна за 2019 година. Наемателят да бъде уведомен писмено за това.

по четвърта точка - а/: бракува материалите по приложения списък

б/: Увеличават се цените за нощувки на хижа малка Бузлуджа както следва: с един лев за стаи 1,2,3 и 4 и с два лева за стаи 5 и 6. Възлага на секретаря на Дружеството да изготви нова заповед за нощувки, която да бъде поставена на видно място на хижата.