Програма / Основни насоки                    Насоки  за   развитие на социалния туризъм в Община Казанлък    
                 .
             Настоящите предложения  имат  за цел да дадат ясна  насока за развитие  на пешеходния туризъм,туристическите спортове, изграждане и поддържане на планинската туристическа маркировка, направа на кътове за отдих, заслони и тяхното поддържане.
              УС на ТД”Орлово гнездо” насочва усилията си преди всичко за работа с младите хора чрез:
                -Развитие на ученическия туризъм и провеждане на  туристически мероприятия с децата от детските градини. Провеждане на дружествени, градски и национални туристически прояви на територията на гр Казанлък и участие в такива от национален мащаб.
               -Увличане на повече млади хора и семейства  в националното движение „100 НТО”, „Покорител на планинските първенци”.  Разработване на проекти с учениците и провеждане на мероприятия между училищата.
                -Подготовка на туристически кадри, провеждане на семинари  с учители, привличане и обучение  на деца в спортовете сред  природата ориентиране, спелеология и алпинизъм.
                -Конкретизиране съвместните  инициативи и прояви с Община Казанлък , Исторически  музей „Искра”, НПМ Шипка Бузлуджа”, СНЦ „Младежки център за развитие „Взаимопомощ”, ПСС и с  други не правителствени организации.
                  -Поддържане на съществуващата и развитие на базата за туризъм и отдих.
       Тези насоки са разработени в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и имат за цел да подпомогнат Общинската стратегия за развитие на туризма.
        Финансовото обезпечаване на дейностите,  се предвижда да се осъществи: А/ чрез собствен бюджет на дружеството,Б/ съвместните инициативи  да се субсидират от общинския бюджет,   В/ чрез кандидатстване за финансиране пред различни чуждестранни и национални финансиращи организации, Г/  лични средства на участниците.Д /спонсорства
        Организирането и провеждането на  всички инициативи да се осъществи  с включване на широк кръг от населението на гр. Казанлък, активна организация на туристическите кадри, да се ангажират училищни ръководства,  привлекат Обществени  и не правителствени организации .Да се изгради близък контакт с кметовете на населените места с цел  разработване на маршрути, изграждане на кътове за отдих до

 най-посещаваните места  в Стара планина и Средна гора.
       Във връзка с издигане значението на гр. Казанлък като център за провеждане на национални спортно- туристически инициативи  съвместно с Българския туристически съюз се изгради учебно спортна и възстановителна база на яз. „Копринка”.