Решения / Управителен съвет 19.02.2019


На 19.02.2019г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред:

1.     Кратък доклад за дейността от последния УС.

2.     Обсъждане и приемане на работен и календарен план на Дружеството за 2019 г.

3.     Обсъждане и утвърждаване дневния ред, датата и мястото на провеждане на Общото събрание на сдружението за 2019 година

4.     Разни:

        а/ приемане на нови членове

        б/ обсъждане на писмо от Теменуга Георгиева Василева – клуб „Орлица“

Управителният съвет взе следните решения:

по втора точкаПриема работния план(приложение 1) и календарния план(приложение 2) на ТД „Орлово гнездо“ за 2019 година

по трета точка: Общото отчетно делегатско събрание на сдружението да се проведе на 25.03.2019 година(понеделник) от 17.30 ч. в камерната зала на дом на културата Арсенал при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ТД „Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2018 г.

              2. Отчет на контролната комисия за същия период.

              3. Попълване състава на УС.

              4. Избор на делегат за извънреден конгрес на БТС

5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2019 г. и определяне размера на членския внос за 2020 г.

по четвърта точка - а/: Приема новите членове на Дружеството по приложен списък – Приложение 3

б/: Разрешава на Теменуга Василева да заплати членския си внос по късно след получаването на документите от ТЕЛК.