Решения / Управителен съвет 09.04.2019


На 09.04.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

1. Кратък доклад за дейността от последния УС.

2. Обсъждане и решение относно искова молба от Екатерина Стойнова.

3. Обсъждане за отбелязване на годишнината на ТД “Орлово гнездо”.

4. Обсъждане препоръките на КК от ОС.

5. Обсъждане предложение за ръководните органи на БТС

6. Обсъждане работата на малка хижа Бузлуджа.

7. Разни :

              а/ приемане на нови членове

                      б/ обсъждане ремонтните дейности през годината

Управителният съвет взе следните решения:

по втора точкаПредседателят на Дружеството да направи допълнителни консултации с юристи, икономисти и др. по темата, да отговори писмено в указания срок на исковата молба и да упълномощи юрист, който да представлява ТД „Орлово гнездо“ по делото.

по трета точка: Да се създаде организация за честване на 117 години ТД „Орлово гнездо“ и 10 години клуб по пешеходен туризъм на 11.05.19 г. на хижа малка Бузлуджа.                                                                            Отговорници: Секретаря на Дружеството и председателя на клуба по пешеходен туризъм

по четвърта точка: приема препоръките на контролната комисия и задължава секретаря на Дружеството да следи за тяхното прилагане.

по пета точка: УС на ТД „Орлово гнездо“ предлага г-н Жельо Тодоров Желев да бъде избран за член на УС на БТС на предстоящия извънреден конгрес на съюза на 15.06.2019 г..

по шеста точка: При резервации за нощувки на малка хижа Бузлуджа туристите да се уведомяват, че 30 % от сумата на цената за нощувка( 5 лева на турист) трябва да се заплаща предварително и че сумата не се връща при неявяване на хижата. Изключения могат да се правят с решение на УС.                                                Отговорник: секретар на ТД „Орлово гнездо“.

по седма точка: 

А/: Приема новите членове по изготвения списък(Приложение 1).

Б/: Отлага решението по тази точка за следващо заседание на УС.