Решения / Управителен съвет на 29.05.2019г.


На 29.05.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

            1.   Кратък доклад за дейността от последния УС.

            2.   Обсъждане работата на малка хижа Бузлуджа.

      3.   Разни :

 

            Управителният съвет взе следните  решения:

         По втора точка от дневния ред:

  1. Владимир Русев Русев да бъде освободен от длъжността иконом в хижа Малка Бузлуджа, считано от 01.06.2019 г. За повишен оборот нощувки и намалени разходи за ел. енергия и отопление през тези пет месеца, същия да се награди с премия от 200 лева.
  2. Договорът за наем на кухнята с „ЛЕСНИК 2019“ ЕООД да бъде прекратен от 01.06.2019г.

 

         По трета точка от дневния ред:

         Упълномощава ръководството на Дружеството да направи подбор на нов персонал на хижа Малка Бузлуджа.