Решения / Управителен съвет на 08.07.2019г.


На 08.07.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

1. Кратък доклад за дейността от последния УС.

2. Избиране на комисия за проверка на голяма хижа Бузлуджа съгласно договора за наем.

3. Обсъждане ремонтните дейности в Дружеството и организацията на работа на малка хижа Бузлуджа.

4. Утвърждаване разходите на клуба по пешеходен туризъм по повод 10 годишнината на клуба.

5. Разни:        

 

Управителният съвет взе следните решения:

 

По втора точка от дневния ред: УС избра комисия, която да извърши проверка на хижа Голяма Бузлуджа, съгласно чл. 4.3 от Договора за наем в състав:

Атанас Балкански- член

Димитър Димитров- член

Кръстьо Петков- член

Тошка Тенева – член

Христо Марков- председател

Наемателят да бъде уведомен, проверката да се извърши до края на месец Септември 2019 година и след това да състави доклад.

 

По трета точка от дневния ред:

1. УС упълномощава ръководството на Дружеството да организира ремонтните дейности на хижата в рамките на бюджета. За по големи ремонти да се потърси финансова помощ от външни фирми. За тяхната реализация да се представи предложение пред УС.

2.Упълномощава председателя да подпише временен договор с г-н Жельо Димов.

 

По четвърта точка от дневния ред: УС увеличава бюджета на клуба по Пешеходен туризъм с сумата от 300 лева по повод честването на неговата 10 годишнина.