Решения / Управителен съвет 17.10.2019г.


На 17.10.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо”, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и решение за изпращане на писма до Наемателя на хижа Голяма Бузлуджа, съгласно доклад на комисията за проверка на обекта и входящо писмо от Наемателя за ремонтни дейности на обекта.

2. Обсъждане и решение за приспадане на половината сума необходима за издаване на ново удостоверение за категоризация на хижа Голяма Бузлуджа.

Управителният съвет взе следните решения:

По първа точка от дневния ред  -

Приема предложението на председателя писмата да се изпратят в срок до 18.10.2019г. на Наемателя г-н Емил Гешев.

      По втора точка от дневния ред  -

През месец Ноември 2019г. Наемателят на хижа Голяма Бузлуджа да заплати със 150,00 лева по-малко от предвидения в Договора за наем.