Актуално / Общо събрание 2022


О   Б   Я   В   А

 

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 15.02.2022 г.  взе решение за провеждане на Oбщо събрание на 11.04.2022 г.(понеделник) в камерната зала на дом на културата Арсенал от 17.30 часа.

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на СНЦ „ТД Орлово гнездо” за изминалия пет годишен период 20.03.2017 – 11.04.2022 година.

2. Отчет на Контролната комисия за същия период.

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

4. Избор на ръководство на Дружеството – Председател, Управителен съвет и Контролна Комисия.

5. Избор на делегат за Общите събрания на БТС за мандата на УС.

6. Приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „ТД Орлово гнездо“ за 2021 г..

7. Приемане на бюджета на Дружеството за 2022 г. и определяне размера на членския внос за 2023 г.

 

От Управителния съвет на дружеството