Актуално / Процедура за хижа Бузлуджа - нова


ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГОЛЯМА ХИЖА БУЗЛУДЖА - НОВА

СНЦ „ТД Орлово гнездо“ - Казанлък обявява процедура за стопанисване и управление на хижа голяма Бузлуджа в района на връх Бузлуджа в землището на град Крън, Община Казанлък.

Срокът за подаване на заявленията е до 25.10.2023г.

На заинтересованите лица ще се осигури предварителен оглед на обекта.

Уговаряне на оглед на обекта може да се направи на телефон: 0878300417 и телефон 0878677854.

Желаещите да стопанисват и управляват хижа голяма Бузлуджа следва да представят в офиса на СНЦ „ТД Орлово гнездо“ – Казанлък документи, касаещи следните обстоятелства:

  1. В процедурата имат право да участват само юридически лица с регистрация в търговския регистър, без финансови задължения към държавата, като представят писмени доказателства за това – удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата.
  2. Законните представители и прокуристи на юридическите лица-кандидати следва да не са осъждани с влязла в сила присъда за каквито и да е престъпления, за доказването на което обстоятелство представят свидетелство/а за съдимост.
  3. Юридическите лица декларират, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация и представят доказателство за това.
  4. Кратко изложение за начина на стопанисване на обекта и намерение за използването му(хижа, ресторант и др.).
  5. Инвестиционно предложение, подобрения на обекта и др., за срока на договора, предложен от кандидата. Към инвестиционното предложение следва да се представи и линеен календарен график на дейностите по подобрения, реконструкции и модернизация на обекта.
  6. Предложение за месечен наем на обекта и индексирането му през годините за периода на договора.
  7. Предложение за внасяне на парична гаранция по договора.
  8. Преференциални условия за СНЦ „ТД Орлово гнездо“ - Казанлък.
  9. Кандидатите с опит в стопанисването на подобни туристически обекти ще се ползват с предимство.

При подаване на документи за участие, всеки заинтересован кандидат ще получи екземпляр от типов договор за отдаване под наем на голяма хижа Бузлуджа.

Документите за участие ще се приемат от 18.10.2023г. до 25.10.2023г. от 08:30ч. до 17:30ч. в офиса на Дружеството – гр. Казанлък, ул. Проф. Петко Стайнов“ 8 в запечатани пликове