Актуално / Спортно-туристически празник за ученици 2013


 ОБЩИНА  К А З А Н Л Ъ К

ТД „ОРЛОВО ГНЕЗДО” - КАЗАНЛЪК

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

За организиране и провеждане на 17.05.2013 г. на Ученически спортно-туристически празник в парк ,,Тюлбето”, гр. Казанлък, съглaсно разпореждане №08-00-44/05.04.2013 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта, посветен на Деня на българския спорт

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

Да се отбележи Денят на българския спорт и да се популяризира спортно-туристическата дейност, като се създаде устойчив интерес на младите хора за занимания с подобен вид дейности. Да се привлекат нови членове към спортните клубове. Да се излъчи представителен отбор за участие в Националния преглед на туристическите сръчности и умения за учащи и приз „Кристален еделвайс”, който се провежда всяка година през м юни на яз. „Копринка”.

 

МЯСТО, ВРЕМЕ И ДЕЙНОСТИ

Проявата ще се проведе на 17.05.2013 г. в парк ,,Тюлбето”, гр. Казанлък при следната програма:

9,00 ч. – Откриване. Техническа конференция с ръководителите

9,30 ч.–13,30 ч. - Преминаване на учениците по отделните постове

13,30 ч.  - Награждаване на участниците и закриване на празника

 

Дейности:

1. Запознаване и участие в отделни дисциплини като: движение по азимут, разпъване на палатка, качване по въже чрез ползване на спелео-техника, алпийски способи – въжена градина, тролей и парапет.

 2. Туристическа щафета, в която отборите се състоят от 5 състезатели (3 момчета и 2 момичета) по постове, както следва :

                               Първи пост – бягане  200 м по пресечена местност

                               Втори пост – въжен мост

                               Трети пост – оказване на първа помощ на пострадал

                               Четвърти пост – разпъване на палатка

 

 

3. Дърпане на въже: отборите се състоят от 6 състезатели (4 момчета и 2 момичета)        

4. В района на състезанията се изгражда информационен павилион с рекламни и агитационни материали, спортни отличия и др. на клубовете с цел запознаване на присъстващите с дейността им.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всички ученици от училищата в община Казанлък, обособени във възрастови групи, както следва: V-VІІ клас, VІІІ-Х клас, ХІ-ХІІ клас, младежи, които са представители на спортни клубове и младежки организации.

 

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Наградният фонд се осигурява от Община Казанлък.

Материали за изграждане на въжена градина, палатки, пещерна система, дърпане на въже, павилиони за презентация на спортните дейности се осигуряват от  ТД „Орлово гнездо” и съответните спортни клубове.

Училищата сами осигуряват придвижването си до мястото на провеждане на празника.

 

ЕКИПИРОВКА

Удобно спортно облекло подходящо за участие в състезанията.

 

ЗАСТРАХОВКА – ЗЛОПОЛУКА

Важи застрахователната полица в училище.

 

РЪКОВОДСТВО

Председатели на клубове.

 

ЗАЯВКИ

До 13.05.2013 година се подават заявки в писмен вид с приложени списъци с трите имена на участниците, възрастова група и подпис на директора. Същите да се представят на Ивелина Иванова, старши експерт „Спортни дейности и бази” при Община Казанлък (стая № 2, партер)