Актуално / Общо събрание 2014


Общо събрание 2014 Общо събрание 2014 Общо събрание 2014 Общо събрание 2014

 

     На 13.03.2014 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо” Казанлък. Събранието се проведе при дневен ред обявен един месец предварително:

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2013 г.

            2. Отчет на контролната комисия за същия период.  

            3. Освобождаване член на УС по молба и попълване на състава.

4. Приемане на бюджета на Дружеството за 2014 г. и определяне размера на членския внос за 2015 г.

     Председател на събранието бе председателят на ТД г-н Жельо Желев. Той поздрави делегатите и гостите и направи кратък отчет за работата на УС през периода.

     Пълния доклад за дейността на сдружението през отчетния период изнесе секретаря г-н Кръстьо Петков. Бяха направени и някой допълнения.

     Изказване направи и секретаря на община Казанлък г-жа Иванка Иванова гост на събранието. Допълнителни разяснения по проекти на общината даде и заместник председателя на общинския съвет    г-н Нено Влайков.

     По втора точка докладва г-жа Валентина Узунова – председател на контролната комисия към ТД.

     Общото събрание взе следните решения:

  1. Прие отчета на ръководството за дейността на дружеството с направените допълнения за периода март 2013 до март 2014.
  2. Прие отчета на контролната комисия за същия период.
  3. Освободи Елена Филипова като член на УС и избра на нейното място за член на УС Бонка Атанасова.
  4. Прие бюджета на дружеството за 2014 година и определи размера на членския внос към ТД за 2015 година. Членският внос за ТД „Орлово гнездо” остана: 2 лв за учащи, 4 лв за пенсионери, 6 лв за работещи.

     Поздравления към ръководството за добрата работа отправи и госта на събранието председателя на БТС г-н Алексей Стоев.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.40 часа.