Решения / Управителен съвет 23.05.2018


На 23.05.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо” при следния дневен ред:

1. Кратък доклад за дейността от последния УС.

2. Обсъждане и приемане на материалите по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на Сдружението.

3. Обсъждане и решение за честванията по повод 50 години пещерен клуб „Казанлък“.

4. Разни :

а/ обсъждане поставяне на табела на хижа Бузлуджа

Управителния съвет взе следните решения:

по точка 2: 

  1. Приема план сценария за провеждане на извънредното общо събрание на ТД „Орлово гнездо“.
  2. Предлага учредителния акт на „Орлово гнездо 1902“ ЕООД да се приеме от извънредното общо събрание на ТД „Орлово гнездо“.

по точка 3: Отпуска допълнителен бюджет от  500 лева на пещерен клуб „Казанлък“ по повод 50 годишния юбилей на клуба.

по точка 4: Да се постави информационна табела на хижа „Бузлуджа“. Срок 31.07.2018 г.  

Отговорник – Тошка Тенева.