История на дружеството / РЪКОВОДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО


 

1902 година
председател: д-р Г.Георгиев
подпредседател: Ж. Билдарев
1903 година
председател: Григор Пенчев 
подпредседател: Гатьо Зимнев
1912 година
председател: Генчо Стайнов
1922 година
председател: Владимир Бакалов
секретар-касиер: Стоян Кеманаджиев
1923 година
председател: Владимир Бакалов
подпредседател: Йонко Илиев
секретар: Стоян Кеманаджиев
1925 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Иван Генев
секретар: Мален Маленов
1926 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Йордан Загоров
секретар: Тодор Кънчев
1927 година
председател: Е. Хаджибончев
подпредседател: Иван Иванов
секретар: Т. Кънчев
1929 година
председател: Стефан Енински
подпредседател: Мален Маленов
секретар: Т. Левендов
1931 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Борис Кертев
секретар: Димитър Венков
1932 година
председател: Манол Чернев
подпредседател Борис Кертев
секретар: Димитър Венков
1934 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Ганчо Фъсов
секретар: Димитър Венков
1935 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Ганчо Фъсов
секретар: Димитър Венков
1937 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Ганчо Фъсов
секретар: Димитър Венков
1939 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Ганчо Фъсов
секретар: Димитър Венков
1940 година
председател: Манол Чернев
подпредседател: Ганчо Фъсов
секретар: Димитър Венков
1942 година
председател: Ганчо Фъсов
подпредседател: Димитър Венков
секретар: П. Камбуров
1945 година
председател: Димитър Венков
секретар: Миланка Щерева
1946 година
председател: Димитър Венков
подпредседател: Михаил Събев
секретар: Миланка Щерева
1957 година
председател: Пано Козаров
секретар: Христо Турлаков
1959 година
председател: Марин Армейков
секретар: Иван Гороломов
1960 година
председател: Марин Армейков
секретар: Крум Йонов
1962 година
председател: Пано Козаров
секретар: Васил Безлов
1963 година
председател: Пано Козаров
секретар: Васил Безлов
1965 година
председател: Марин Армейков
секретар: Васил Безлов
1967 година
председател: Пано Козаров
секретар: Васил Безлов
1969 година
председател: Пано Козаров
секретар: Васил Безлов
1971 година
председател: Пано Козаров
секретар: Тоньо Тотев
1974 година
председател: Пано Козаров
секретар:Тотьо Тотев
1976 година
председател: Иван Кунчев
секретар: Тотьо Тотев
1979 година
председател: Иван Кунчев
секретар: Слави Пашов
1982 година
председател: Петър Ковачев
секретар: Слави Пашов
1984 година
председател: Ради Червенков
секретар: Слави Пашов
1985 година
председател: Ради Червенков
секретар: Слави Пашов
1990 година
председател: Ради Червенков
секретар: Слави Пашов
1993 година
председател: Слави Пашов
секретар: Кръстьо Петков
1996 година
председател: Слави Пашов
секретар: Кръстьо Петков
1999 година
председател: Слави Пашов
секретар: Кръстьо Петков
2001 година
председател: Слави Пашов
секретар: Кръстьо Петков
2002 година
председател: Валентин Спасов
секретар: Кръстьо Петков
2012 година
председател: Жельо Желев
секретар: Кръстьо Петков
2018 година
председател: Жельо Желев
секретар: Тошка Тенева